Inicio » primavera » 5 Poemas en Guaraní sobre la Primavera

5 Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Generador de poemas en guarani sobre la primavera

Presiona el botón para generar tu propio poema con Inteligencia artificial:

Ntendy

Kuña kuarahy avei gua'ĝuiTupã ojepy ahecha,Che ra'e jave resa kuatia,Mba'eichapa kuarahy oñemye,Pe kuimba'e che arapyha.

Pytã vo'rã ndive avei,Che mandu'ara tuicha,Mboriahu porãvo urutauka,Mbyasy kuña nguera asy,Tajy yma chomi guasu.

Añetetã kuñata'ẽnite ojepuru,Che akã upe ñane retã,Ñakã mugre katu oime ku'i,Mbokaja guasu reru jajapo,Mbokaja mombyry oime ku'i.

Pindola kuñata'ŷe ndepyso,Po mburu ñane ñe'ẽ tuichaitã,Ñahendu iporã yvoty,Angue che arapiru avei,Tupã rerehe ojepuru.

Tupasy che ndaipotã,Che nhe'e ojepuru ha'e,Che kuña reraháre chumiva,Che rory mbohapy avei,Kuarahy ojejapo avei.

Avere'a peña guive ñanemo,Ñe'ẽ ndive avei kuarahy ojejapo,Yma kuña kuarahy kuatia,Ha'e ojepota pytu,Pe kuimba'e ajaka che reindy.

Primavera ñembo'e

Oguerekói ndeve purahéi

Oguatã sañalõ ha, arapyhúre

Oime ombyaty ka'apua, guasu

Nda'ijata avei ñasyporu ha mbo'ehára

Maiteíva hese rembe'u

Ogape ndákua ko'a ära

Tupã ñane purãpo guarãme

Oyvy omaĝuahê, oñemoîme

Añete añuvére va'ekue

Ovy'aitere upe peteî

Mboriahu ko'ãga rendápe

Pohare mba'e hese kuñataî

Ka'aguy rire ñanesarey

Porã haguãmandaha jahei

Peke´õ avei to hápyre mbara

Rossï poráikuaa hese tapua

Tapépe oñemyatï yvoty

Pya'épe ohendu akãpeteî

Ovy'a oîha tembi'upa

Nda'iporigue añeterei va'ekue

Hápe oipe'a purahéi

Ndaipóri ha py'aguãve

Tupã ñande py'i ore purahéi

Oguerohory poramomba he'i

Primavera ha'ekuéra

Mbarakaja ome'ẽva ojapóra,Kunumi ha chachavýva mba'e oĩme'ẽ,Itapytãme ha ñambo toñemo'ã,Mbo'ehaipyreme ombopytyvõ ha mosẽ.

Ivotỹre karai ava roguépe,Peguype ha ivy'a roryvevúi ndéve,Añeteháme ohechauka ñandejára,Aguape ko nderãme iñakãre kuarahy.

Itapytãme hérava ñane ramo,Mõga haĩme ojaipyso nde purahéi,Kururu'i ha karóku ramo upéi,Tamombe'u ha ambovéva tyvytu.

Tasẽmbipovõi py'aguapy jevy,A'i ha renda pyhare kuimbo'e,Jaguarete ha mimby ma'ãnte oikotevẽ,Karai janekuéra roipota ramo.

Jesareko, ha'ekuéra ñane pẽme,Ĩporãngue ñande reindy ha renda,Mbopi oho ha'ekuãva kuñataïve,Ita yvoty hag̃ua kuña rupi pe.'i

Poema en guaraní sobre la primavera

Tempora he'i, ñane ñande rekove,

Mba'e pa'i ñane mba'apopyrãkue;

Ára ñane ñandekuaái jave oñeñamopẽ,

Porã ñane ñande kuarahy.

Upéicha ojepýi tereho sy persa,

Gua'ỹ avei ojapo gueheguasu sy ha sy pyt

Ñe'ẽmboporã

Kuña kuarã, ñe'ẽmboporãme,Vaitemboty mbo'eha apytýpe.Varã mãe, korusúite avei oñepyrũse,Ko yma oipysyrãgui ningo hũ.Ahecha rupive terehi, ñane retãme,Usýpe che kuarã mombe'uva che apoha.Ñane yvoty che pysãme,Kuña ro'y che ru minasãme.Añetepo oñemongetakãva'i,Ha yvotymi vy'apouhápe hague.Kurupí makãme che kuarã ikuãnguã,Moõmoõ umi porã ñe'ẽporãva.Niko peteĩ nihegui, yvotyminasã,Ñandejára herava, oikóva kyre'ỹme.Ko che añetepa por... ñane yvoty,Ñandejára chezama ha puru'ỹme.Ñe'ẽmboporu'ỹme, kuña kuarãme,Vy'arãme jagua saiña rendượcue.

Poema en guaraní sobre la primavera

Karai ñandejára ha peteî letãva,Nandejára ramo ka'a guaraníme,Upéicha retã, yvotymíente,Ivy'a tembipuru, hendaguýpe.Py'aguare amandayhu arapyhon,Kuarahy ára mbo'ehára nde che retã,Tapichápe ramo potyka porãpe,Taropáicha yvotymíra ñepytyvô.

Jeguaka rohayhu ñane retã,Py'aguapy ka'a, jasyhoryhágui,Ha che retã ohúva aguyje,Yvoty pe ñande ayvyra'i ka'a.Karíaiteha ñembo ramo ompamby,Porãpe che retã yvotýre,Tembipotatýpe rupi iñaky'ã rysy,Japýti ñane retã aryamínte.

Yvotýre móga'rû voi oĩ,Nde ko'ãga oĩ pukukunu jagua,Karai ñane retã hendive rasy,Pytyvôgui nde che retã arapysa.Yvoty nde ára gurúpe ky'õpe,Ramombe'uhápe ñe'ê rohayhu,Py'a guive nde che pombero omboyke,Jahecha nde retã hína he'î mbykypy.

Ambue che avei ñemoka'ã kyre'y,Karai ñandejára ko'ãga rekove,Ojekapo porã ñane retã,Katupyry ñane retã ka'avo.Tapicha ñande retã yvotymínte,Pambyvete ha yvyra'i ka'a,Karai mbytu ko peteîvy ra'y,Ko che retã ñandejára ko'ã ape.

Ñe'ẽngatu Pyhare

Ñemo'ãi ko'ãga Pyhare omombe'u,

Ñanembo'e he'i kuéra pe hekove,

Koa'i ohechávo oiména pyahu oimedia oúva,

Pidoséna ka'aru hína umi.

Pyhare omombe'u, oñe'erã haguã karai kuéra,

Kuimba'e hode puruha ava ku rasypógui,

Ojepyso che ko'ápe mboyve'i rokoré voz oúva,

Ojuhúvo nejehe oúva tekotevẽ.

Aripe kuarupépe iporã katu oúva,

Oikoveva, oñemitíva, oipyso ha oiko ojuka pio uvei,

Nepohára lahýchẽ moñe'ẽnte avei oúva,

Ojehayhu ojapo, ojopo tujave ha ohendive.

Pyhare omombe'u, ñande kuarahy iñevu ojepuru,

Iporã, oipyta, oguahẽ ha oguasarýgui,

Oguerekóva ka'aru, oguahẽ purundúgui,

Aipyta oñemo'ãi ñande rekove.

Aranduka: Porã ñemongarai

Porã ñemongarai ojapo haguã ñande purahéi,Pe aranduka pytã guive irundyva,Mbytépe oguerohory ñemongeta tapýi,Ñambo ñañare mborayhu kuarahy ohóva.

Every sunny day the earth rejuvenates,The aranduka flower opens its petals,A symphony of colors spreads around,Nature dances and sings with joy.

Terã péicha: Tape ke ğuarã

Tape ke ğuarã, mbotavati marañete,Ndopói irundynguéicha hína hayhuvéta,Arantype haguaite oguerekói ñandepyresái,Ñembopotaiteõme ava yvy ohupe.

In the forest, the trees sway gently,As if they were telling a centuries-old story,The flowers blush with happiness,Painting the land with vibrant colors.

Heraku pukavy: Ohohánga okãnhesĩ

Ohohánga okãnhesĩ jehaságui,Purahéi terã mombyryryve ha okakuaa,Terã taipe siembra ndéve maitei ma,Yvoty ku mi pype rekove oĩ ajapo haĝua.

Butterflies flutter gracefully,Bringing joy and beautiful melodies,The air is filled with sweet scents,As the world awakens to a new beginning.

Ñamopitĩ: Yvoty oyhápe

Yvoty oyhápeve ñane ñanhemitĩ,Mirî ñanemongarai roikue oĩva,Kuña ha puka opyta hendive pioĩ,Che korachichi poty ndéve ohayhúva.

The flowers bloom with all their might,Covering the land with a colorful carpet,The birds and bees rejoice in harmony,As nature celebrates the arrival of spring.

Primavera ñe'e

Pyahu sapy'ápe ne'Eru,Pombo ojokavu ha ña'eñandu,Pohâgui mba'éichapa ñemdovai,Ñane yvoty opavave oñemokagui.

Pyhare ha'ekuéra ñane ñanasãmba,Mboyve, mimbi oguhendúva ramo po,Ñamopu'ã ña'are, ñamopu'ã ñañói,Paiko sapy'ápe ha peteî ñande pa'o.

Pyasypópe guasu ñanemoî,Pyteeniove tembiû, tembiu añetói,Pohâne avei, tembiu oî vy'a,Aje'i avei, tembiu oî kuña guasu.

Ñande ome'ẽ ndive,Oñemoity pyahu sapy'áre ñe'Eru,Mboguata pe pyahu vaekue,Ñane mbytu'ï ñaneti ha'eve.

Ñemomba'e mba'e ha añande,Hesakuãpa mba'e ku etekove,Pe jave ñe'ẽ mbopi,Ñande ayvú po'e pyahu sapy'áre ñe'Eru.

Primavera

Karai cuñatai,

ka'aruyju tetãprimáverape;

Mbo'ehára niko, ha'e yvotyrã;

Kuimba'eve, peteî uvei rembypy.

Ara ka'aty atyha,

ikatupyryre, tavapyha peteî;

Ko'ãguy petei, avatijyrava;

Py'a kuarahy, hese oúna.

Kuñataimbe'u ojeporãva,

Hesái rokýi, rembi'uetévape;

Neyra rymba'e, pe tañy retãme;

Peteî opu visitasã yvaly.

Oguahẽ he'i taña,

Tûva raty, ta anga ajerure;

Heta terehoúnte viverope,

Paitéva ikovyjirã avei.

Tetãka'i voire, avaticha ñanduti;

Kostumbre che hañytuma ko'ẽ pytû;

Nembyahýpe, ju'ukatúpe, ñane reta,

Tunapápe ikatu aña avei.

Anga oñeñandúi resa aku'ãhápe,

Peyo putaipyái, py'akõte kuimba'e;

Kuatia po'i guive, avalancha ombohova;

Ka'aguyjo nguéra, enramada hetaitéva.

Karai cuñataimillakã,

ha'e rokýi veve apytépe;

Pakukue añua, ha'ehára byvai;

Kuimba'e, avei rembi'uperãpete.

Hermosos Poemas en Guaraní sobre la Primavera para más inspiración:

Hiedra guasu

Aty guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

hiedra guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

Aty guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

hiedra guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

Félix Castillo

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Lindo Poema en Guaraní sobre la Primavera, Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Gabriel Suarez

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Corto Poema en Guaraní sobre la Primavera, Cinco Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Hermosos Poemas en Guaraní sobre la Primavera cortos:

La naturaleza renace

Agua que cae del cielo
Llevando la vida a la tierra
Abre sus brazos la primavera
Con flores de colores
Despierta el mundo
La naturaleza renace
Con la de la primavera

Adel Rios

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Hermoso Poema en Guaraní sobre la Primavera, 5 Mejores Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Oye’ẽ oñemo’ã

Añotí, che oje
guaranga che oje,
Omba’e’y hovy’ái
Oñe’ẽ’ỹ omba’apo
Oñembo’e oñemo’ãi
Oye’ẽ oñemo’ã,
¡Oñe’ẽ’ỹ omba’apo!

Che oje guaranga,
Guaraní che oje,
Omba’e’y hovy’ái,
Oñe’ẽ’ỹ omba’apo,
Oñembo’e oñemo’ãi,
Oye’ẽ oñemo’ã,
¡Oñe’ẽ’ỹ omba’apo!

Nuria Benitez

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Hermoso Poema en Guaraní sobre la Primavera, Cinco Mejores Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Traducción:

Traducción:

Un poema en guaraní sobre la primavera

Como el sol calienta la tierra
y las lluvias vienen a bendecirnos
las flores comienzan a florecer
y los árboles comienzan a reverdecer.

La vida brota en toda su belleza
trayendo esperanza y alegría a nuestros corazones.

En la primavera recordamos
el ciclo de la vida
y dar gracias por todas las bendiciones
que la naturaleza nos otorga.

Dailin Rey

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Mejor Poema en Guaraní sobre la Primavera, Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Poemas populares: