Inicio » primavera » 5 Poemas en Guaraní sobre la Primavera

5 Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Generador de poemas en guarani sobre la primavera

Presiona el botón para generar tu propio poema con Inteligencia artificial:

Poema en guaraní sobre la primavera

Rupe mbytéva ñanemo, pohãháma,Kuarahy rerove pe porâ'ỹ,Tereñandu hag̃ua aratî,Ipoly ipyreá va'erã ku'ygua'ỹ.

Epo'íva ko'ãga ñande rehegua,Nhupytyvo hasýi, jeroky ky'ỹi,Momba'eguýi iñyru ojapóva,Ka'a guýpe ovecha pyahu ñañemy.

Epaitegue hatəke iporu mba'e,Mimbi arapokõ mba'asy rehe,Mbopi mokõi jey reheve jave,Jaheka tarope oî tukuchama.

Karai ñandẽhá, tekove ha kuarahy,Karai guasu pyahu ñaimombe'u,Moro oñeñandu ha tupã iporio,Jepépe ome'ẽndu porã ha ñemboyke.

Mandu'ara ndajeka hag̃ua mborayhú,Mbopi rovái ha guembyre kuñakã'ỹ,Ijyrỹ va'erã ndepyhare mba'e,Py'aguã ha pety va'erã ku kuarahy.

Pyhare katu ñembyasy ojehayhúva,Upévare jakévo avi ne kovémba,Upégui ko'ẽvo jaguapy ha kohanu,Ka'a ñenunguy ipy'yva jaguakápe.

Tupeva Petáva oiko upévare,Kura jaguarýpe ojehe pe túpa,Ojuka mborayhu ndive jaikua'a,Kamba jajaguaru vy'ái hague porã.

Hesegua ñu'ãguyo nde peteĩ hína,Yvoty oikokuéigui rehe irundy,Mbokaja ha karaku peteĩ pya'ỹi,Tapi ñeha pokã'i mba'e ha irundy.

Karai ñande reko itembopyahu,Kuarahy tembi'uykuéi ko'ẽ hese,Kambaku'y ha ñembotavy oikuaa,Añete yma che rapo hagué oike.

Ka'avo, aty kuimba'e ojapo,Jaikátupyry rembiapo hêre oikuaa,Aña oñepyre hague oivy ha oipy,Ipauru ko'a pokã'i, che pochýva.

Ko'ẽgua ñandeja nahendúriva,Upévare ñaipysyrõ ko'ẽ pyahu,Ahatyrõ che jajapoi ñañedẽ'rã,Opokuaa jopó'i ha oho oiatá.

Jasyhapo ñanemba vy'ái kuarahy,Jatytã ñaipáva ko tembire,Pohãháma arejeroky ñane mborayhú,Porãvõ kuarahy upe ñanemboe.

Mbara'isu, aña oime ikatu,Aikove oho; aña oime ihendá,Vy'arãmi oí va'erã hasẽ pypo,Aña oime ñemoñarõ yva ñasẽ.

Añemi che yvyra oiko che vy'ái,Añemi che rehegua ojerokyvy,Ñamombe'u vy'arãmi oiko ko'ẽju,Ovy'hovi aña omoañetépevy.

Momoñáru haguévo moirũ okatúiva,Ojepotáva oime che irugi ramõi,Karai ñande ñanembotavy ha amô,Upévare che rehe pyaha ñane ramõi.

Porã ha upévare py'arõ ñañemy,Paraguaýmby ojapo chũ rohayhúva,Kuarahy tembiapou oñony hendovy,Oñorã ta'ũ ha ojovái rapnhúva.

Mborayhúicha, ñamombe'u ijerure,Ñane mborayhú ojapo ku rápoty,Aipoty rehe ojopy ñanehechaháiva,Petu ambue, ro'ysaty.

Parapéne ñembo'e pyahu rehegua,Renañembo'o jaipotyipóiva jey,Ñane ñemindendia ñasyndi hese,Ñane ñemomandu'a porã ñandeky.

Primavera ñandejára

Tupã ha'e nand reminde,Mboro'i selva rape ojejapóva.Avave'ê che mbo'ehara,Primavera ñandejára oñemyenda.

Ogueraha che añetete,Che jepe ñe'ê tranquerãna.Ka'a rovane ramo'i guapy,Mitã róga avy'a jaryi ra'u.

Tapéna rova ohóva,Kañi ñande rapé guare'ỹva.Ajúta ñande rerove,Arape'ỹ jave chupe nderehe.

Remoñareme ojerure,Che tuichaitere'i ka'a kuña.Nde resa omopu'a aramí,Mbopi ñane retã oñóga.

Añetupa alegria oñe'ẽmi,Avatikumíro pyhare ñe'ê.Ka'avotĩ hína mbopíma,Katu u hope kambáre ojapo.

Oime jave yvotyra,Che jubentudme ñande sy.Mbopoipaña'íme ame'ẽrõ,Mba'e añetete tapiýrã.

Primavera ñandejára,Oike rekove, ka'a hekove.Añetetertĩ chendive'ỹra,Che ikatu mokõ ñe'ême.

Ka'i che akãnembohova'

Eju che ndaipyryrõ ndaipórita'i,

Pejygua memby tuicha'i rembeypy'a,

Jasypo guasu rojapo ñembopora,

Ogua'i ñemi amor mbo'ehao!

Virapu'a mokõive ñe'ẽtemi,

Mburuvicha'i ao mboyve nandymí,

Viripotyo rehechagi kuñatai,

Mba'epuãhaime tupa jey!

Mbyja ka'ivere'i ñembyaty rehegua,

Mborayhu ohendu'angetã,

Va'erã avei yvoty jeytetã,

Ñandeja ohecháva mbykymi!

Pyhare katu jey ñentã",

Tuichaitesã jasytýpe oñembojaha,

Tupasy rehegua ñane mborayhu,

Ñañe'ẽ rasa che akãnembohova'!

Poema Primavera en Guarani

Mbopi ha'e oñondive,Opyta upéicha pire,Ava typa ovechakua,Che mba'e tyra katupyry.

Jehasa yvoty apytépe,Ypu tekove pohami,Ñe'ẽmba apytépe tava,Che ragui porã tape.

Peẽme itay akãnga,Tapicha ojapo mboyve'ẽ,Amandaje omokõi,Katupyry avei ndive.

Che aho ñande rekove,Añetéva Porã yvy,Ñande tata Porã ha'e,Viru asy ñe'ẽ ro'ã.

Che mba'e ekosẽ Porã,Kuñakápa resa'a,Yvoty ka'aguy Porã purahéi,Jeréko yvoty ka'aguy.

Añetéva pôrã másaha,Che retã Paraguái,Angurû mborayhu kuatia,Ita'í Pykasú jaguáre.

Kuñakáva ko che mbora,Che naine pu'ã che sy,Che rekove che jahepýi,Che amo hesa Porãte.

Che safı jahekaite,Oñondive upéicha,Ava hovy ija'upéicha,Ava tapekuãnte po'a.

Che mba'evete ohasa,Tuméiva tipa ojapo,Che akãnga tapicha,Che raguipy che mba'e.

Porã Karai Porãvẽ,Ita'iporavẽ Pykasú,Ita'ipa Sy Pohãkeárape,Ñamomba yvy'aha mba'e.

Kuarahy tava: Yvoty oñondive

Tupã rembiapo ko yvoty,yndy ka'aguy rehegua vove.Ojepururû oherói peteî,ojuka katu ita yma poty.

Upéicha karaiñe'ẽ ndaipópe,mbarete rembiaporãva rehegua.Tajýra oiminondévo haguã,ko'ãgua o'õme ita ndive'ã.

Ikatu yvotymi onondive,tava tembiaporã ha'e peteî,ko'ẽme py'aguapy omborehovái,kokuere mirímba peteî.

Tava kuarahy ve'ẽve ombopo,oihávo nane yvoty rehegua.Ha'e resa tembiúva katu,porãite ymavejuru mba'apo.

Karai ne'ẽ nandeikóvo ojapo,ohóva añomandúvo poty.Kuarahy resa ha jave py'a,mbyja ñane memby rehegua.

Tupâ ñe'ê rupi ajatu upe,yvoty poty oñondive poty,tembiúva paháguasukuái,ndive'ã ñemyaty oñondive poty.

Primavera

Ñambohasáme oñondive ñande cumpa pamba pyhare opavavete,jaséma manteva’ekue ñane retã ñande suri,oparúme ñane kavaju ñana xa’e ñande ambue,kuarahy heta ambue pána osemavo haguã Rupá.

Oikóve jajapo ha javeve jaguápe jave,va’ekue ojejapo ñande retã ñande cumpa,yvotýi ambiente guive oñondive ramoha,ojesareko ñane retã ñane retã avei nambýi vy’are.

Oikóve opavavete jey ambue ñeme’ẽpaha,oñondive kure fresco opyta’ỹ ñane cumpa,ñande oi fami ombopyatỹrõ jey oime ñane suri,oime ñane ambue ha oimembi apy ñande porã.

Aña memby aguyje ka’aru ñane hasýi añetetu,opave ndive oikuaamimi oime ñandereko suri,mombyryi kaapy ñambohasápe yvotýi añete,ha añemboja los ñande indio ñande ambue.

Karai Ramo

Nde reko nde jopo,mbojahánte lovely avati,Petõmi ndive pyguai,Ani jave oguereko.Pyahu rovy temby,Anive jave nde revy,Añetete ane aravy,Mbuañe ñañe'y ovy.Poha akã la jave,Kapi'i oipytyvô,Yvyra ñemotenonde,Ndajag¡timi amove.Ndahendy oj ehendy,Mba'e pa jave ha'e oñondive,Ka'a ro'o, kumby pora,Pererĩ porã ndaipóre.Reñymi pe ndaipotĩ,Peteï aty nde che mío,Ka'aru aty pa ndaikoteĩ,Ñanro ara avasa mboria'ỹ.Poti ko'y guive ha'e histo,Yvoty omomba'ai ndajapo,Jave che memby novo,Ope tembire tu porã.Reka Ñandejára omboty,Kuarahy opavavete,Ojuhu mbyatu la roveta,Anive guive o naguete.

Poema en guaraní sobre la primavera

Mba'e tornó che korasõ,

Oirũ mambi ha oipuru añetehára,

Oha'i havante yakã pegua,

Oîva añetehápe ndopu,

Pirapire ñañotũve ndive.

Rupa añetehára joaju estánte,

Ojepuru añetehára jey,

Para ha'e añeteháramosãi,

Pypore ñañotũ mpzãi.

Marangatûve añeteháramo,

Ore añetehára endive,

Iporãve omboty'ỹta,

Mbaye añetehára juky,

Oguerekóve añeteháramo.

Ñañotũve añetehára jave,

Ore añetehábaguá,

Texasûvé añeteháramo,

Ohecha añetehábaguá.

Ru'ã uhupýpe añetehára,

Kuña añeteháramo,

Ogûyaháke añetehára,

Oime añetehárambopy,

Kuimby añeteháramo.

Rire añetehára karai,

Karaiña añeteháramo,

Temo añetehára peteî,

Ĩya ve añeteháramo kuimba'ehára.

Primavera Ñandejára

Aniko otoño pe, ñemongara, kavajuIParagái mba'e teete, sapy'áMbokaja roi ha oroco, ro'yávoIpochy ryguasu, mbytete peve.

Hasyhÿ pe tembe'y, iva'i kuarahyPantanal nde Santa Fe, pie téyRu ete gua'i umi ñane ñandúPomba umi ñane silla, rekó kuña.

Tape rekove kuahu, peterevyUrundi kuña ta'anga, ho'upi tévyKarape Joaju tavy, porarúvaIpoty avei guasú, ku pakâype.

Omombe'u chyrysy, semilla pytaIporãsa rehe oveve hútymiRemimbipy guasu, ndive peñembyIta'ýva Mbaracayú, Ñandejára.

Ku poha ove omoñe'a tembi'uMbopokuéra pe, purahéi guarãHaihúta che rarõ, pohã'ã hikuáiParana rehe ojopará, haguã ñanemby.

Poema en guaraní sobre la primavera

Tapyíre moñedasã, ñane ñande ñe'ẽngaréko,Kuña mba'ére mba'ére ku páyse Jasy Jatere.Kuñasápe roikuaáva, kánte ñane ñe'ẽngaréko,Yvoty oike mbya'égui, ku añetete Jasy Jatere.

Taikove, mombyryju, ñane ñande ñe'ẽngaréko,Yvyra'i rohayhu, ku añetete Jasy Jatere.Tekove kuru'ỹ, cheiro ku añetete Jasy Jatere,Hendy ára che moña, ku añe'ẽ ñane ñe'ẽngaréko.

Apopytu ndive, ñane ñande ñe'ẽngaréko,Karanovõ oñembo, ku añetete Jasy Jatere.Kuña horykuáva, ichupe ñane ñe'ẽngaréko,Ku kundaha porãku, ku añetete Jasy Jatere.

Nde resa, mboriahu, ñane ñande ñe'ẽngaréko,Karai ñande ijaty, ku añetete Jasy Jatere.Jeguerohory, curuguype, ñane ñe'ẽngaréko,Jatykuérape roipyhári, ku añetete Jasy Jatere.

Primavera oĩ carape, ñane ñande ñe'ẽngaréko,Yvoty ku añe'ẽrõ, ku añetete Jasy Jatere.Ha'e pe karaĩ, ikatu, ñane ñe'ẽngaréko,Rohechaga'i pe mboriahu, ku añetete Jasy Jatere.

Hermosos Poemas en Guaraní sobre la Primavera para más inspiración:

Hiedra guasu

Aty guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

Ver: Cincuenta Frases De Amor Y Agotamiento Emocional

Te puede interesar: Generador De Carta De Hogwarts En Espanol Harry Potter

hiedra guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

Aty guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

hiedra guasu,
E’y guasu

Ha’e oje’u
Ñande’y guasu

Félix Castillo

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Lindo Poema en Guaraní sobre la Primavera, Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Mbo’e mba’e guaranga
Kuaa’e mba’e guaranga
Epa’e mba’e guaranga

Gabriel Suarez

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Corto Poema en Guaraní sobre la Primavera, Cinco Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Hermosos Poemas en Guaraní sobre la Primavera cortos:

La naturaleza renace

Agua que cae del cielo
Llevando la vida a la tierra
Abre sus brazos la primavera
Con flores de colores
Despierta el mundo
La naturaleza renace
Con la de la primavera

Adel Rios

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Hermoso Poema en Guaraní sobre la Primavera, 5 Mejores Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Oye’ẽ oñemo’ã

Añotí, che oje
guaranga che oje,
Omba’e’y hovy’ái
Oñe’ẽ’ỹ omba’apo
Oñembo’e oñemo’ãi
Oye’ẽ oñemo’ã,
¡Oñe’ẽ’ỹ omba’apo!

Che oje guaranga,
Guaraní che oje,
Omba’e’y hovy’ái,
Oñe’ẽ’ỹ omba’apo,
Oñembo’e oñemo’ãi,
Oye’ẽ oñemo’ã,
¡Oñe’ẽ’ỹ omba’apo!

Nuria Benitez

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Hermoso Poema en Guaraní sobre la Primavera, Cinco Mejores Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Traducción:

Traducción:

Un poema en guaraní sobre la primavera

Como el sol calienta la tierra
y las lluvias vienen a bendecirnos
las flores comienzan a florecer
y los árboles comienzan a reverdecer.

La vida brota en toda su belleza
trayendo esperanza y alegría a nuestros corazones.

En la primavera recordamos
el ciclo de la vida
y dar gracias por todas las bendiciones
que la naturaleza nos otorga.

Dailin Rey

Compartir este Poema en:

Whatsapp

Twitter

Facebook

Mejor Poema en Guaraní sobre la Primavera, Poemas en Guaraní sobre la Primavera

Compartir:

Poemas populares: